Schváleno Ediční komisí LF

Informace o 1. autorovi článku z databáze:
MUDr. Petr Hájek
hajekp(at)lfhk.cuni.cz
Ústav anatomie
Lékařská fakulta
telefon: 495816230
fax: 495511711
adresa: Šimkova 870
poštovní přihrádka 38
500 38 Hradec Králové
Česká Republika

Topografická anatomie dolní končetiny

E-learningový kurz je cílen na studenty všeobecného lékařství, které vede ke studiu topografické anatomie. Motivuje studenty k jinému, praktičtějšímu pohledu na anatomii lidského těla, než je anatomie systematická. Usnadňuje studentům přípravu zejména na pitevní cvičení a na závěrečnou zkoušku. Forma e-learningového kurzu umožňuje studentům po skončení praktické výuky, aby si ze své pracovny mohli zopakovat obsah cvičení, nebo naopak aby se na cvičení předem lépe vybavili znalostmi. Kurz je vybaven multimediálními prvky a zpětnovazebními prvky cílenými jak na studenty, tak i na tvůrce. O oficiální evaluaci výsledků obsažených testů se neuvažuje. První kurz z plánované série se týká dolní končetiny.

Úvod

Článek se odkazuje na E-learningový kurz Topografická anatomie dolní končetiny, vytvořený v systému Moodle a zveřejněný na serveru lékařské fakulty v Hradci Králové. Kurz je první dokončený celek z plánované série podobných materiálů. Všechny mají zprostředkovat topografickou anatomii, tj. tu součást anatomie, která nesleduje jednotlivé orgánové soustavy odděleně, ale všímá si jejich vzájemných vztahů, je praktičtější než anatomie systematická a je bližší vnímání klinických lékařů.

Cíle

Specifikum naší lékařské fakulty je, že anatomie se vyučuje pouze ve dvou semestrech. Časová tíseň proto bohužel studenty svádí k tomu, že se koncentrují spíše na systematickou anatomii a opomíjejí důležitou anatomii topografickou. Kurz se proto snaží vhodně doplnit náplň praktických cvičení a vyplnit citelnou mezeru nejen v sylabech výuky, ale i v motivaci studentů.

Vlastními texty, poznámkami, kresbami a fotografiemi vzorků z naší pitevny má být zaručeno, že ve zveřejňovaných materiálech nebude nic, co by podléhalo autorským právům jiných osob. To bohužel v dnešní době skenerů vůbec není samozřejmé, řada jiných podobně tematicky zaměřených materiálů na internetu tuto zásadu nedodržuje.

Myšlenka vytvořit internetový kurz topografické anatomie dostupný všem studentům lékařských fakult se rodila současně s podobným projektem anatomického ústavu UPOL v Olomouci. Jejich studijní materiál byl doprovázen fotografiemi precizní pitevní práce, jak je na olomoucké anatomii dobrou tradicí, ale v první verzi byl málo osobní a málo motivující, bez jakékoliv zpětné vazby. To nás utvrdilo v přesvědčení, že vytvoříme opravdový E-learningový kurz, nikoliv jen přepsaný učebnicový text, ve shodě s požadavky moderní výuky.

Předně naše vytvářené kurzy jsou od počátku vybaveny zpětnovazebními prvky nejenom pro studenty, ale i pro tvůrce, takže kurzy mohou být průběžně vylepšovány a doplňovány. Studenti mají mít možnost ověřit si, pokud možno bezprostředně po probrání kapitoly, zda téma pochopili v takové míře, aby mohli postoupit k další kapitole. Za tím účelem by měla každá kapitola být zakončena testem, který nemusí mít nutně charakter oficiální klasifikace, ale musí podat studentovi informaci o hloubce jeho studia. Autor kurzu získává zase zpětnou vazbu z anket či diskusních fór, které mohou být obecně definované, anebo cílené vhodnou otázkou k nějaké konkrétní problematice výuky.

Materiály jsou svojí úrovní cílené na magisterské studium všeobecného lékařství, ale mohou posloužit i pro studium jiných oborů, například zubního lékařství nebo pro bakalářské studium fyzioterapie. Kromě studentů prvního ročníku, kteří mají anatomii ve studijním plánu, jsou materiály otevřeny i studentům vyšších ročníků k zopakování anatomických vztahů v jednotlivých krajinách těla (a dosavadní seznam návštěvníků tento předpoklad potvrzuje). Zveřejnění v síti MEFANET cílovou skupinu neomezuje jen na studenty hradecké fakulty, ale rozšiřuje ji na početnější skupinu potenciálních návštěvníků.

Řešení

Způsob řešení vychází z logického pracovního postupu. Tvorbě multimediálních prvků předchází pečlivá pitva daného regia (krajiny lidského těla), případně dokumentování starších pitevních preparátů. Po sběru dat přichází práce s grafickými programy, v případě videozáznamů práce se střihovým software, úpravy v html editoru a dalších textových editorech. Výsledky jsou potom vkládány do modulů LMS Moodle, nebo přímo v Moodlu vytvářeny on-line (testy, ankety).

Všechny zmíněné kurzy jsou rozděleny na několik lekcí. První lekce se týká problematiky topografické anatomie obecně. Považujeme za nutné, aby se studenti naučili rozlišit topografickou anatomii od systematické, aby si vštípili osnovu popisu regia. Následující lekce pak jsou rozděleny právě podle těchto regií. Jsou seřazeny od proximální části končetiny směrem distálním, ale student jimi může procházet libovolně. Kurzy jsou v současnosti soustředěny na ta regia, která jsou výslovně uvedena v otázkách pro závěrečnou zkoušku z anatomie. Každá lekce je uvedena stručným textem, kde jsou jednotlivé kroky vysvětleny a zdůvodněny. Snažíme se používat nikoliv akademické fráze, ale jazyk blízký studentům, a to v české i anglické verzi.

Z prvků, které Moodle nabízí, používáme následující:

  1. Vložená prezentace v MS PowerPoint je základním studijním materiálem, obsahuje fotografie s popisem, ilustrace a doprovodný text. Tvorbu v Powerpointu jsme upřednostnili pro výhodu off-line prostředí oproti případné práci v LMS Moodle.
  2. Textový soubor v MS Word je oproti textu v prezentaci souvislejší a mírně rozšířený o další poznámky. Je originálním výtvorem autora na základě znalosti literatury i zkušeností z vlastní pitevní práce a v některých detailech se může lišit od učebnicových klišé. Je zřetelně členěný odrážkami, anatomické termíny jsou zvýrazněny. Text ke každé lekci je v rozsahu 2-3 stránky A4, vhodný k vytištění.
  3. Několikaminutové videosnímky v mpg formátu mají zprostředkovat demonstraci pitevního materiálu. Mohou být sestříhané ze staršího výukového materiálu a postsynchronně namluvené. V tuto chvíli jsou vloženy pouze ve dvou lekcích, předpokládáme jejich další výrobu. Jsou doplněny odkazy na výborná videa na youtube pocházející z dílny anatomického ústavu 3. LF.
  4. Interaktivní obrázky vznikají z autorských ilustrací vložením interaktivních zón v html prostředí. Při najetí kurzoru nad kostěnou strukturu na obrázku se objeví popisek s názvem, zatímco u ostatních útvarů (svaly, cévy apod.) je třeba jejich správný název určit. Název se objeví po kliknutí v horním rámci okna. Tento materiál může tedy sloužit jak k získání informací, tak k vyzkoušení studenta. Interaktivní obrázky vznikly v osvědčeném programu FrontPage jako nedílná součást kurzu a do Moodlu jsou vloženy jako odkaz na html stránky.
  5. Testy sestavujeme tak, aby vystihly a ohodnotily hloubku dosažených znalostí studenta. Slovní ohodnocení potom studentovi buď povoluje přejít k dalšímu tématu, nebo naopak doporučuje vrátit se ke studijním materiálům nedostatečně zvládnuté lekce. Test v Moodlu nabízí několik typů otázek a mnoho dalších doplňků a voleb, např. časový limit, zobrazení komentářů k odpovědi, možnost druhé odpovědi a penalizace při ní. Z nabízených typů otázek využíváme nejvíce výběrové a přiřazovací otázky, méně další typy otázek jako např. přesná odpověď. Moodle také umožňuje, že výsledek testu je neanonymně zaslán tvůrcům kurzu a může být podkladem ke klasifikaci, dokonce k udělení zápočtu. Pokud ovšem neshromáždíme studenty v jeden čas v jedné místnosti s dostatečným množstvím počítačů a s dozorem, je nemožné zaručit, aby test řešil opravdu jen přihlášený student a nikoliv řada pomocníků. Zde má E-learning svoje limity a je na každém autorovi kurzu, zda by nechal zápočet probíhat takovým symbolickým způsobem. V našich kurzech nebudeme přistupovat na oficiální evaluaci výsledků, chceme testy ponechat jen na úrovni individuální zpětné vazby, jednak z uvedených důvodů, ale i kvůli zachování principu dobrovolnosti.
  6. V anketě se ptáme buď na věci týkající se obsahu kurzu, např. jeho obtížnosti a preferencí jednotlivých materiálů, nebo na situace související s přístupem ke kurzu, např. která část semestru vyvolala potřebu spustit si kurz. Podobný význam má dotazník, který se skládá z více otázek.
  7. Diskusní fórum, jak již bylo výše řečeno, je bud volné, nebo cílené k obsahu či technickému zpracování kurzu. Umožňuje též kontaktovat tvůrce kurzu.
  8. Kniha a slovník jsou moduly, využívající vzájemné interakce. V našich kurzech jsou to nejnovější prvky. Protože nám však nevyhovují grafické možnosti „knihy“, budeme místo ní používat spíše prosté html stránky vytvořené v Moodlu. Jejich výhoda oproti textům v MS Word spočívá právě v interakci se „slovníkem“. Slovník obsahuje seznam hesel – anatomických termínů s popisem o délce několika vět. Každý termín obsažený ve slovníku se automaticky zvýrazňuje v textech na stránkách v Moodlu.

Závěr

V současné době jsou kromě odkazovaného kurzu vytvořeny též anglické verze Topographical anatomy of lower limb a Topographical anatomy of upper limb, na které odkazujeme ze článku v anglické verzi Mefanetu.

Ačkoliv usilujeme o vytvoření kvalitních výukových kurzů, nemáme v plánu nahradit pravidelnou výuku na cvičeních. Výuka anatomie skutečně patří především na pitevnu. Umožňujeme však studentům po skončení praktické výuky, aby si ze své pracovny mohli zopakovat obsah cvičení, nebo naopak aby se na cvičení předem lépe vybavili znalostmi. Samozřejmě během období prázdnin, kdy z technických důvodů nebude umožněno studentům samostudium na pitevnách, budou tyto kurzy velmi vhodnou přípravou pro závěrečnou zkoušku. V neposlední řadě tyto kurzy mají studenty pozitivně motivovat a vtáhnout do výuky tak, aby se prostřednictvím zpětné vazby spolupodíleli na svém vlastním vzdělávání.

Do e-learnignového kurzu Topografická anatomie dolní končetiny můžete přistupovat po přihlášení jako host.

Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Topografická anatomie dolní končetiny 12.3.2016 uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
počet uživatelů, kteří již hodnotili: 1
80.0 %
rating
uživatelské hodnocení
hodnotit

Související články:

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko