Schváleno Ediční komisí LF

Informace o 1. autorovi článku z databáze:
doc. Ing. Josef Hanuš
hanus(at)lfhk.cuni.cz
Ústav lékařské biofyziky
Lékařská fakulta
telefon: 495816247
fax: 495816172
adresa: Šimkova 870
poštovní přihrádka 38
500 38 Hradec Králové
Česká Republika

Základy biostatistiky

Kurz základů biostatistiky je určen pro všechny zájemce, kteří se musí či chtějí seznámit se základními statistickými  metodami  vhodnými  pro praxi, studium i výzkum v oblasti biomedicínských věd. Kurz je koncipován víceúrovňově tak, že je vhodný jako základní studijní materiál pro bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy na lékařských fakultách a ostatních vysokých školách s obory s vazbou na zdravotnictví.  Kurz nepředpokládá žádné vstupní znalosti statistiky, předpokládá pouze znalost matematiky na úrovni státní maturity. Kurz podporuje interaktivní přístup a je použitelný pro všechny formy výuky i samostudium.

Motivace a koncepce

Vzhledem k rozdílné úrovni znalostí problematiky biostatistiky a poměrně heterogennímu spektru možných uživatelů e-learningových kurzů od studentů 1. ročníku magisterského studia až po studenty doktorských programů či uživatele z praxe, jsme i při tvorbě jejich koncepce brali toto v potaz. V prostředí volně dostupného LMS (Learning Management System) Moodle jsme vytvořili celkem 5 kurzů, které pokrývají základní oblasti statistiky a to:

  • Základní statistické pojmy
  • Vlastnosti, přesnost a chyby měření
  • Popisná statistika
  • Pravděpodobnost
  • Induktivní statistika

Kurzy nepředpokládají žádné vstupní znalosti statistiky, a pokud jde o matematický aparát, předpokládají pouze středoškolské znalosti. Veškeré důkazy či odvození, pokud jsou součástí výkladu, jsou koncipovány tak, aby využívaly pouze středoškolské úrovně znalosti matematického aparátu.

Všechny kurzy se skládají jednotně z jednotlivých bloků (podkapitol) a každý z bloků má pro přehlednost stejnou strukturu, obsahuje vždy pouze tři typy studijních materiálů a činností, které nabízejí i tři úrovně studia. Nazvali jsme je souhrn, výklad a příklady.

Souhrn je studijní materiál označovaný v Moodle jako webovská stránka Souhrn je jednostránkové stručné sdělení zobrazované ve vlastním okně rekapitulující přehledně problematiku daného bloku. Je určen pro opakování či osvěžení znalostí zejména pro ty, kdo dané téma znají či téma právě nastudovali.

Výklad představuje stěžejní a nejrozsáhlejší část každého bloku a obsahuje podrobný popis probíraného tématu. Výklad má formu studijního materiálu nazývaného v Moodle jako kniha. Tento studijní materiál má některé specifické vlastnosti, nabízí mimo jiné snadné členění do podkapitol, používání editoru pro psaní matematických vzorců a zejména pak nabízí možnost tisku celé knihy či jejích částí, což je služba pro LMS velmi užitečná, ale poměrně atypická. Výklad je určen pro vlastní zevrubné studium látky a je na studentovi jakou formu si zvolí.

Příklady nabízejí možnost praktického procvičení probírané látky. Jsou koncipovány jako interaktivní přednáška, což je speciální typ činnosti v prostředí Moodle. Přednáška představuje stěžejní činnost v tomto prostředí a nabízí tudíž mnoho možností správy a řízení. Podle nastavení parametrů ji lze využít k řízenému či samostatnému procvičování či kontrole znalostí. Této široké škály modalit jsme využili při návrhu jednotné šablony všech příkladů. Při výběru této činnosti se uživateli zobrazí stručné zadání příkladů, které má v daném bloku na výběr. U každého příkladu jsou v případě procvičování nastaveny tři možnosti volby, které se uživateli zobrazí pod úplným zadáním zvoleného příkladu. První volbou je položka „správné řešení“, jejím výběrem se zobrazí okno se správným postupem a podrobnou analýzou výsledků řešení. Druhou volbou je položka „zkusím to sám“, v tomto případě uživatel sám provede výpočet, zadává jej k automatické kontrole v předepsané formě a vzápětí se dozví hodnocení, tj. zda výsledek je dobře či špatně, popřípadě je možno přidat v závislosti na odpovědi vhodný komentář. Činnost přednáška s výhodou nabízí mnoho forem zadávání odpovědí (jednoduchý či mnohočetný výběr, přiřazování, numerická úloha, dlouhá a krátká tvořená odpověď, pravda/nepravda).

Pro všechny kurzy je vytvořen tzv. globální slovník, který obsahuje definice základních pojmů a jejich anglické a popřípadě i německé ekvivalenty. Dle potřeby je do kurzů zařazována i činnost označená jako Chat, což umožňuje interaktivní on-line komunikaci mezi právě přihlášenými účastníky kurzu, samozřejmě včetně učitele.

Doplňkovou součástí uceleného bloku pěti kurzů z biostatistiky je i kurz „Statistické programy“, který obsahuje návod a ukázky jak prakticky řešit příklady v jednotlivých kurzech pomocí statistických funkcí programu MS Excel.. Program je navíc vhodně doplněn o makra, aby bylo možno v souladu s výkladem v kurzech procvičovat testování hypotéz pomocí parametrických testů (makro zahrnuje test normality dat, jednovýběrový, párový a dvouvýběrový t-test).

Pro snazší orientaci začátečníků v prostředí Moodle a v kurzech statistiky jsme připravili úvodní kurz „Co tu najdete a jak na to“, který velmi stručně shrnuje ideu kurzů a zásady jejich používání, jeho součástí je i úplná osnova celého základního kurzu statistiky.

Klíč pro vstup do kurzů: "stat"

Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Základy biostatistiky 12.3.2016 registrovaný uživatel Creative Commons License

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace
level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   

Hodnocení

Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko