Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál LF
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Karlova univerzita v Praze

Místo pro vaši reklamu

Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál Lékařské fakulty v Hradci Králové

Vítejte na Portálu LF.
Obsah kategorizovaný dle lékařských disciplín
Akutní medicína (0)
Diabetologie, dietetika (0)
Endokrinologie, metabolismus (0)
Farmakologie (0)
Fyziologie a patologická fyziologie (0)
Geriatrie (0)
Hematologie (0)
Imunologie, alergologie (0)
Laboratorní diagnostika (0)
Lékařská etika a právo (0)
Lékařská genetika (0)
Nefrologie (0)
Nelékařské zdravotnické vědy (0)
Neurochirurgie (0)
Neurologie (0)
Nukleární medicína (0)
Oftalmologie, optometrie (0)
Pediatrie, neonatologie (0)
Porodnictví a gynekologie (0)
Pracovní lékařství a toxikologie (0)
Psychiatrie, psychologie, sexuologie (0)
Revmatologie (0)
Tělovýchovné lékařství (0)
Urologie (0)
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (0)
Vnitřní lékařství (0)
Všeobecné praktické lékařství (0)
Zubní lékařství (0)

Stavba atomu - atomové jádro

Stavba atomu - atomové jádro

Materiál popisuje stavbu atomového jádra, jeho vlastnosti, jaderné reakce a charakter ionizujícího záření. Zároveň pojednává o interakcích záření s hmotou, o měření v oblasti jaderných věd a o některých praktických aplikacích daných poznatků v technice, vědě a lékařství.

Daný kurz je určen jako přehledný úvod k dalšímu studiu jednotlivých oborů týkajících se atomového jádra a využití ionizujícího záření. Jako důležitý a vysvětlující doplněk jsou přidány některé informace o elementárních částicích, o urychlovačích částic a o vývoji Vesmíru a hvězd jako zdroje atomových jader.

 
autor: Pavel Šiman | obor: Lékařská chemie a biochemie | publikováno: 5.3.2014 | poslední úpravy: 18.5.2015 | Creative Commons License

Elektroforéza

Elektroforéza

Materiál podává základní informace o jedné z moderních a často používaných separačních a analytických metod - o elektroforéze. Pojednává o způsobech rozdělení jednotlivých technik dle fyzikálně-chemických principů, dle účelu a dle provedení a použité metodiky. Jednotlivé metody jsou ve svých základech jednoduše vysvětleny a je zmíněno i jejich praktické využití.

 
autor: Pavel Šiman | obor: Lékařská chemie a biochemie | publikováno: 31.5.2014 | poslední úpravy: 18.5.2015 | Creative Commons License

Chromatografie

Chromatografie

Materiál podává základní informace o jedné z moderních a často používaných separačních a analytických metod - o chromatografii. Pojednává o způsobech dělení jednotlivých technik dle fyzikálně-chemických principů, dle účelu a dle provedení a použité metodiky. Jednotlivé metody jsou ve svých základech jednoduše vysvětleny a je zmíněno i jejich praktické využití.

 
autor: Pavel Šiman | obor: Lékařská chemie a biochemie | publikováno: 31.5.2014 | poslední úpravy: 18.5.2015 | Creative Commons License

Procvičení histologických preparátů

Procvičení histologických preparátů

Jednoduchá aplikace pro studenty k procvičení preparátů ze speciální histologie, a to v rozsahu preparátů, z nichž jsou zkoušeni studenti zubního lékařství. Umožňuje rozpoznávat zobrazené struktury a poskytuje zpětnou vazbu o správnosti odpovědí. Preparáty jsou pouštěny v náhodném pořadí a mohou se opakovat, uživatel dostává informaci o své úspěšnosti v procentech. Ovládání není složité a je popsané na úvodní straně stránek. S laskavým svolením pana MUDr. Tomáše Soukupa jsem pro účely práce užil jeho obrázkových souborů.
Grafické řešení ani způsob celkového hodnocení studenta nejsou optimální, což je dáno tím, že aplikace vznikla velmi rychle, takřka náhodně. Jejím důvodem k zařazení sem byly kladné ohlasy studentů LFHK.

 
autor: Jan Folke, Tomáš Soukup | obor: Histologie, embryologie | publikováno: 15.12.2008 | poslední úpravy: 16.4.2012 | Creative Commons License

Epomed.cz: E-learning popáleninové medicíny

Epomed.cz: E-learning popáleninové medicíny

Epomed.cz je multimediální učební portál dostupný v elektronické podobě na internetu pro studenty medicíny i další zdravotnické pracovníky. Portál je rozdělen na výukovou část, testovací část a pomocnou část. Výuková část zahrnuje výukové texty vč. tabulek, grafů a fotodokumentace, a řadu kazuistik. V testovací části si můžete ověřit vaše znalosti. V pomocné části jsme pro vás připravili Rejstřík medicínských pojmů vztažných k popáleninové medicíně; a dále Fórum, kde nám můžete sdělit vaše dotazy a postřehy.

 
autor: Leo Klein, Ondřej Malý, Jakub Čivrný | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | publikováno: 14.9.2010 | poslední úpravy: 21.5.2012 | Creative Commons License

eOtorinolaryngologie

eOtorinolaryngologie

Učební text je určen medikům, začínajícím otorinolaryngologům a foniatrům, praktickým lékařům a pediatrům, užitečné informace v ní však jistě naleznou i lékaři hraničních oborů, zejména neurologie, oftalmologie, stomatologie a neurochirurgie.
Autor a jeho spolupracovníci předkládají elektronickou podobu učebnice proto, aby byla volně a bezplatně dostupná všem, kdož budou mít o ní zájem. Právě pro bezplatnost přístupu nebylo možné dosáhnout v počítačovém zpracování dokonalé profesionality. Pojetí je také stále klasické, autor si ani nekladl za cíl vytvořit „kuchařku“, naopak by byl rád, kdyby čtenáři hledali v předkládaných informacích souvislosti.

Elektronická publikace - učebnice "Otorinolaryngologie". Jednotlivé kapitoly ve formátu PDF. 

 

 
autor: Ivan Hybášek, Jan Vokurka a kol. | obor: Otorinolaryngologie | publikováno: 6.4.2010 | poslední úpravy: 5.5.2019 | Creative Commons License

Základy biostatistiky

Základy biostatistiky

Kurz základů biostatistiky je určen pro všechny zájemce, kteří se musí či chtějí seznámit se základními statistickými  metodami  vhodnými  pro praxi, studium i výzkum v oblasti biomedicínských věd. Kurz je koncipován víceúrovňově tak, že je vhodný jako základní studijní materiál pro bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy na lékařských fakultách a ostatních vysokých školách s obory s vazbou na zdravotnictví.  Kurz nepředpokládá žádné vstupní znalosti statistiky, předpokládá pouze znalost matematiky na úrovni státní maturity. Kurz podporuje interaktivní přístup a je použitelný pro všechny formy výuky i samostudium.

 
autor: Josef Hanuš, Josef Bukač, Iva Selke-Krulichová, Jiří Záhora, Pravoslav Stránský | obor: Biofyzika, Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 2.11.2010 | poslední úpravy: 7.9.2012 | Creative Commons License

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky

Materiál přináší inovovanou verzi laboratorních úloh pro praktická cvičení z lékařské biofyziky na lékařské fakultě v Hradci Králové. Jde o kurzy postavené na LMS Moodle v 1.9.  a to ve formě  klasické kombinované s kurzy se strukturou mnohastupňového elearningu. Součástí kurzu je buď celkový souhrný materiál ve formě Moodle-kniha či Moodle-přednáška v kombinaci se souhrným materiálem ve formě MSL. Pro záznamy z měření je přiložen elektronický protokol s možností automatického odeslání dat.


 3/2016 materiál migrován do nové verze LMS Moodle. V případě jakýchkoli problémů s funkcí se prosím obraťte na technickou podporu Moodle LFHK - KordekD@lfhk.cuni.cz

 
autor: Tomáš Nosek, Aleš Bezrouk, Jiří Záhora, Josef Hanuš | obor: Biofyzika | publikováno: 13.9.2011 | poslední úpravy: 16.3.2016 | Creative Commons License

Současná platná kritéria pro zahájení recenzního řízení článku

Současná platná kritéria pro zahájení recenzního řízení článku

Článek shrnuje kritéria pro přijetí příspěvku k recenznímu řízení.

 
autor: Tomáš Nosek | obor: Ostatní | publikováno: 8.4.2011 | poslední úpravy: 28.5.2011

Topographical anatomy of limbs

Topographical anatomy of limbs

Anglická verze E-learningových kurzů je cílena na studenty všeobecného lékařství v zahraničním studiu, které vede ke studiu topografické anatomie. Motivuje studenty k jinému, praktičtějšímu pohledu na anatomii lidského těla, než je anatomie systematická. Oproti české verzi hotových a plánovaných kurzů má za rovněž úkol sjednotit různé zdroje ze zahraničí a nabídnout pomocnou ruku v prostředí vzdáleném od domova.
Forma e-learningového kurzu umožňuje studentům po skončení praktické výuky, aby si ze své pracovny mohli zopakovat obsah cvičení, nebo naopak aby se na cvičení předem lépe vybavili znalostmi. Usnadňuje studentům přípravu především na pitevní cvičení a na závěrečnou zkoušku. Kurz je vybaven multimediálními prvky a zpětnovazebními prvky cílenými jak na studenty, tak i na tvůrce. O oficiální evaluaci výsledků obsažených testů se neuvažuje.
Pod tímto odkazem jsou zveřejněny dva kurzy - Topographical anatomy of upper limb, Topographical anatomy of lower limb.

 
autor: Petr Hájek | obor: Anatomie | publikováno: 6.11.2010 | poslední úpravy: 7.4.2011

Topografická anatomie dolní končetiny

Topografická anatomie dolní končetiny

E-learningový kurz je cílen na studenty všeobecného lékařství, které vede ke studiu topografické anatomie. Motivuje studenty k jinému, praktičtějšímu pohledu na anatomii lidského těla, než je anatomie systematická. Usnadňuje studentům přípravu zejména na pitevní cvičení a na závěrečnou zkoušku. Forma e-learningového kurzu umožňuje studentům po skončení praktické výuky, aby si ze své pracovny mohli zopakovat obsah cvičení, nebo naopak aby se na cvičení předem lépe vybavili znalostmi. Kurz je vybaven multimediálními prvky a zpětnovazebními prvky cílenými jak na studenty, tak i na tvůrce. O oficiální evaluaci výsledků obsažených testů se neuvažuje. První kurz z plánované série se týká dolní končetiny.

 
autor: Petr Hájek | obor: Anatomie | publikováno: 2.11.2010 | poslední úpravy: 26.9.2011 | Creative Commons License
  

Vybrané infekční nemoci virového či bakteriálního původu

Vybrané infekční nemoci virového či bakteriálního původu

Nadstavbový výukový text je určen především studentům LF jako rozšiřující podklad pro přípravu ke zkouškám z infektologie, epidemiologie, mikrobiologie a dermatovenerologie. V prvé fázi se zaměřuje na problematiku lidských herpetických virů, rotavirových infekcí, HIV, virových hemoragických horeček, stejně jako na problematiku importovaných infekčních nemocí a jejich rozšiřujícího se spektra působení. Dále jsou diskutovány sexuálně přenosná onemocnění, problematika legionel, bakteriální onemocnění vyvolávající neplodnost. Infekční choroby neznají hranice a nelze proti nim bojovat pouze na místní či národní úrovni. Problematika boje s infekčními chorobami zahrnuje imunizační strategie, připravenost na klimatické změny a na zdravotní hrozby nových infekcí. Povaha infekčních chorob se soustavně vyvíjí a seznam pravidelně sledovaných infekcí je nutné revidovat. To samé lze říct i o stále proměnlivé rezistenci vůči antibiotikům a pravděpodobně to bude platit i o léčivech proti virovým onemocněním a plísním. V současnosti Evropa zaznamenává stovky případů žluté zimnice, dengue a chikungunya, a to včetně fatálních případů, ročně. V důsledku tohoto jevu stoupají v Evropě obavy z autochtonních arbovirových transmisí, specificky pak v jižní Evropě, kde jsou klimatické podmínky velmi vhodné ke kolonizaci exotickými invazivními druhy komárů. V tuto chvíli se již jedná o závažný nejen medicínský, ale i ekologický problém. V následujících textech se proto také blížeji podíváme na některé z výše zmiňovaných infekčních chorob a pokusíme se celou situaci blížeji rozebrat.

 
autor: Vanda Boštíková, Pavel Boštík, Miloslav Salavec, Petr Prášil | obor: Biologie, Dermatologie, Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Infektologie, Mikrobiologie | publikováno: 25.9.2015 | poslední úpravy: 25.9.2015 | Creative Commons License

Testování jazykových dovedností studentů v terciární sféře ve výuce typu LSP

Testování jazykových dovedností studentů v terciární sféře ve výuce typu LSP

 Testování jazykových kompetencí studentů vysokých škol je tématem teoretických prací a článků jak mnoha filologů, tak i ostatních specialistů z různých oborů. Současně je však i tématem navýsost praktickým, protože často je jistá úroveň znalosti jazyka předpokladem nebo podmínkou pro výjezdy na zahraniční stáže, účast na mezinárodních konferencích a především pro odborné sebevzdělávání. Konference (proběhla v Hradci Králové dne 23.6.2014) byla pojata jako monotematická s širokým záběrem problematiky teorie a praxe testování a standardizace jazykové kompetence u neoborových studentů včetně studentů lékařských fakult. Příspěvky jsou řazeny abecedně, článek je uveden krátkou anotací a klíčovými slovy. Jsou uvedeny domovské instituce jednotlivých autorů příspěvků. Bibliografie je výčtem nejdůležitějších položek.
Z kolektiv organizátorů – editor PhDr. Jan Comorek, Ph.D.
přednosta Ústavu jazyků
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
v Hradci Králové

 
autor: Jan Comorek, a kol. | obor: Ostatní | publikováno: 9.7.2014 | poslední úpravy: 5.9.2014 | Creative Commons License

Komplexní léčba zhoubných nádorů mužských pohlavních orgánů

Komplexní léčba zhoubných nádorů mužských pohlavních orgánů

Podklady k přípravě studentů LFHK ke zkoušce z onkologie a radioterapie: přehledná prezentace zabývající se základními charakteristikami a léčbou zhoubných nádorů prostaty, penisu a varlat. Obsah je vhodný k přípravě studentů 5. ročníku ke zkoušce z onkologie a radioterapie. Text je doplněn o obrázky z plánování radioterapie nejčastějších typů onemocnění.

 
autor: Jiří Petera, Milan Vošmik, Igor Sirák, Jan Jansa | obor: Onkologie, radioterapie | publikováno: 6.9.2012 | poslední úpravy: 6.9.2012 | Creative Commons License

Komplexní léčba zhoubných nádorů ORL oblasti

Komplexní léčba zhoubných nádorů ORL oblasti

Podklady k přípravě studentů LFHK ke zkoušce z onkologie a radioterapie: přehledná prezentace zabývající se základními charakteristikami a léčbou zhoubných nádorů v oblasti hlavy a krku. Obsah je vhodný k přípravě studentů 5. ročníku ke zkoušce z onkologie a radioterapie. Text je doplněn o obrázky z plánování radioterapie nejčastějších typů onemocnění.

 
autor: Jiří Petera, Milan Vošmik, Igor Sirák | obor: Onkologie, radioterapie | publikováno: 3.9.2012 | poslední úpravy: 6.9.2012 | Creative Commons License

Komplexní léčba zhoubných nádorů ledvin a močových cest

Komplexní léčba zhoubných nádorů ledvin a močových cest

Podklady k přípravě studentů LFHK ke zkoušce z onkologie a radioterapie: přehledná prezentace zabývající se základními charakteristikami a léčbou nádorů ledvin, močových cest a močového měchýře. Obsah je vhodný k přípravě studentů 5. ročníku ke zkoušce z onkologie a radioterapie. Text je doplněn o obrázky z plánování radioterapie nejčastějších typů onemocnění.

 
autor: Jiří Petera, Milan Vošmik, Igor Sirák | obor: Onkologie, radioterapie | publikováno: 3.9.2012 | poslední úpravy: 6.9.2012 | Creative Commons License

Komplexní léčba gastrointestinálních zhoubných nádorů

Komplexní léčba gastrointestinálních zhoubných nádorů

Podklady k přípravě studentů LFHK ke zkoušce z onkologie a radioterapie: přehledná prezentace zabývající se základními charakteristikami a léčbou nádorů jícnu, žaludku, jater, žlučníku a žlučových cest, konečníku, tlustého střeva a anu. Text je doplněn o obrázky z plánování radioterapie nejčastějších typů gastrointestinálních zhoubných onemocnění.

 
autor: Jiří Petera, Igor Sirák, Josef Dvořák, Milan Vošmik | obor: Onkologie, radioterapie | publikováno: 3.9.2012 | poslední úpravy: 6.9.2012 | Creative Commons License

Nozokomiální (nemocniční) nákazy

Nozokomiální (nemocniční) nákazy

Nemocniční (nozokomiální) infekce jsou bakteriální, fungální nebo virové nákazy ošetřovaných osob vzniklé v souvislosti se zdravotnickými výkony a v průběhu nemocniční hospitalizace. Přednáška obsahuje údaje o vlastnostech a šíření, tvorbě mikrobních biofilmů, i vzniku rezistence k antibiotikům a k dezinfekčním prostředkům u nejčastějších a nejnebezpečnějších původců nemocničních nákaz. Přináší poznatky o možnostech laboratorní mikrobiologické diagnostiky infekcí bakteriálních i virových, včetně způsobů prevence (antibiotická strategie, rotace dezinfekčních programů) a nástinu léčby nemocničních nákaz. Výukový materiál je určen především pro studenty 3. ročníku magisterského i bakalářského studijního programu na Lékařské fakultě v Hradci Králové pro průběžné i závěrečné individuální studium lékařské mikrobiologie.

 

 
autor: Olga Ryšková | obor: Mikrobiologie | publikováno: 21.10.2011 | poslední úpravy: 21.10.2011 | Creative Commons License

Vrozené (kongenitální) infekce

Vrozené (kongenitální) infekce

Infekce matky, zejména v časném stadiu těhotenství může způsobit potrat, předčasný porod nebo narušit vývoj plodu (www.fingerland.cz). Transplacentárně proniká a poškození plodu vyvolává rozsáhlá skupina virů (rubeola, cytomegalovirus, parvovirus, HIV), bakterií - streptokoky skupiny B (Streptococcus agalactiae), chlamydie, i parazitů (Toxoplasma gondii). Prezentace obsahuje interaktivní přehled nejvýznamnějších mikrobních patogenů způsobujících intrauterinní a perinatální infekce, metody jejich identifikace, možnosti mikrobiologické diagnostiky i základy prevence a léčby. Na závěr prezentace je pro kontrolu zvládnutí problematiky zařazen krátký test a cvičné případové studie (kazuistiky). Výukový program „Vrozené infekce“ je určen pro seminář a individuální přípravu lékařské mikrobiologie studentů ve 3. ročníku Lékařské fakulty v Hradci Králové.

 
autor: Olga Ryšková | obor: Mikrobiologie | publikováno: 20.10.2011 | poslední úpravy: 21.10.2011 | Creative Commons License

Neodkladná resuscitace

Neodkladná resuscitace

Dovolujeme si Vám oznámit, že s pomocí projektu FRVŠ 1372//2007 byl vytvořen multimediální pořad Neodkladná resuscitace, který se týká recentních postupů (doporučení ILCOR a ERC z XII/2005) při poskytování pomoci v případě náhlé zástavy životních funkcí. Výukový materiál je určen pro samostudium studentů zdravotního zaměření a pro učitele, kteří přednášejí neodkladnou resuscitaci v rámci výuky první pomoci. Pro zájemce je možno půjčit i celou verzi výukového filmu (cca 30 minut) ve formátu VHS v knihovně 3. LF UK Praha, Ruská 87, 100 00 Praha 10.

Kontakt na autory:

doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
Klinika anesteziologie a resuscitace
UK Praha, 3. LF
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
tel. 267162461, fax 267163125
e-mail malekj@fnkv.cz

 
autor: Vladimír Černý | obor: Anesteziologie a intenzivní medicína | publikováno: 24.2.2008 | poslední úpravy: 28.6.2011 | Creative Commons License

Virtuální mikroskopický atlas

Virtuální mikroskopický atlas

Atlas virtuální mikroskopie slouží posluchačům všech lékařských fakult v ČR a umožňuje jim samostudium histopatologických preparátů. Studenti si mohou selektovat případy dle toho, na které fakultě absolvují výuku histologie či patologie. Vlastní prohlížení mikroskopických preparátů je velmi intuitivní, umožňuje, obdobně jako u skutečného mikroskopu, měnit zvětšení a pohybovat preparátem. Součástí je i možnost samotestování znalostí. Projekt byl finančně podpořen grantem Fondu rozvoje vysokých škol (projekt "Vytvoření sbírky virtuálních mikroskopických preparátů pro pregraduální výuku histologie a patologie", kategorie A, č. projektu 3081/2006).

 
autor: Aleš Ryška, Jaroslava Dušková, Jaroslav Mokrý, Marie Ludvíková | obor: Histologie, embryologie, Patologie a soudní lékařství | publikováno: 24.2.2008 | poslední úpravy: 10.4.2012 | Creative Commons License

Základy efektivního využití počítače

Základy efektivního využití počítače

E-learningový kurz v Moodlu, který uvede do prostředí počítačové sítě lékařské fakulty v Hradci Králové. Seznámí uživatele se základy efektivní práce v operačním systému Windows XP, ukáže jak používat Word i jinak než psací stroj. Pomůže s nastavením fakultní bezdrátové sítě.

 
autor: Tomáš Nosek | obor: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | publikováno: 1.6.2009 | poslední úpravy: 28.6.2011 | Creative Commons License

Virtuální kasuistiky: databáze diagnostických a terapeutických metod v gastroenterologii

Virtuální kasuistiky: databáze diagnostických a terapeutických metod v gastroenterologii

Pilotní, interaktivní, e-learningový projekt Virtuální kazuistiky vychází z nově vyvinutého prostředí virtuální ordinace a umožňuje zpracování a zpřístupnění kazuistik pacientů z různých klinických oborů. 

 
autor: Ilja Tachecí, Aleš Ryška | obor: Gastroenterologie, hepatologie, Patologie a soudní lékařství, Radiologie a zobrazovací metody | publikováno: 18.1.2010 | poslední úpravy: 28.6.2011 | Creative Commons License

Praktický atlas lékařské parazitologie II.

Praktický atlas lékařské parazitologie II.

Interaktivní a dále se vyvíjející parazitologický atlas volně přístupný na síti Internet. Jeho cca 400 fotografii (doplněných podrobným učebním textem) není určeno pouze pro zdravotnické školy a lékařské fakulty, při přípravě k atestaci z lékařské mikrobiologie nebo kolegům se zájmem o obor, ale rádi bychom zaujali opravdu kohokoliv.

 
autor: Miroslav Förstl, Zuzana Čermáková, Barbora Voxová, Vladimír Buchta, Libuše Kolářová, Vladimír Bádr, Petr Prášil | obor: Mikrobiologie | publikováno: 14.2.2011 | poslední úpravy: 1.6.2012 | Creative Commons License

Medscape Mobile - skutečně funkční mobilní e-learning pro praxi

Pokud hledáte rádce v široké problematice medicíny a dostupný zdroj znalostí, Medscape Mobile by mohl být vaším řešením.

 
autor: Tomáš Nosek | obor: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | publikováno: 19.4.2011 | poslední úpravy: 12.3.2016 | Creative Commons License

Streptokoky, enterokoky, neisserie - mikrobiologická identifikace infekcí

Streptokoky, enterokoky, neisserie - mikrobiologická identifikace infekcí

Prezentace je určena pro studenty 3. ročníku Lékařské fakulty UK v Hradci Králové jako studijní materiál pro seminář a praktická cvičení z lékařské mikrobiologie. Seznamuje se základní mikrobiologickou charakteristikou tří bakteriálních rodů, původců závažných lidských infekcí - streptokoků, enterokoků a neisserií. Důraz je kladen na správný odběr biologických vzorků a standardní postup při zpracování infekčního materiálu v laboratoři, kde probíhá identifikace izolovaného infekčního původce mikrobiologickými metodami: mikroskopií, selektivní kultivací, biochemickými testy, určením antigenní struktury  a eventuálně vyšetřením genomu jednotlivých bakteriálních rodů a druhů (Streptococcus, Enterococcus, Neisseria).

 
autor: Olga Ryšková | obor: Mikrobiologie | publikováno: 27.5.2011 | poslední úpravy: 27.5.2011 | Creative Commons License

Stafylokokové infekce - mikrobiologická diagnostika

Stafylokokové infekce - mikrobiologická diagnostika

V prezentaci jsou uvedeny základy mikrobiologické diagnostiky stafylokokových infekcí - mikroskopie, kultivace, antibiotikogram, stanovení enzymů a toxinů u potencionálně patogenních druhů Staphylococcus aureus a S. epidermidis, které představují nejčastější původce hnisavých infekcí u člověka. Seznamuje s charakteristikou a identifikací kmenů MRSA (methicilin rezistentní Staphylococcus aureus).

 
autor: Olga Ryšková | obor: Mikrobiologie | publikováno: 27.5.2011 | poslední úpravy: 27.5.2011 | Creative Commons License

Komplexní léčba zhoubných nádorů prsu

Komplexní léčba zhoubných nádorů prsu

Podklady k přípravě studentů LFHK ke zkoušce z onkologie a radioterapie

 
autor: Jiří Petera, Igor Sirák, Milan Vošmik, Jan Jansa | obor: Onkologie, radioterapie | publikováno: 16.4.2011 | poslední úpravy: 16.4.2011 | Creative Commons License

Komplexní léčba zhoubných nádorů plic a pleury

Komplexní léčba zhoubných nádorů plic a pleury

Podklady k přípravě studentů LFHK ke zkoušce z onkologie a radioterapie

 
autor: Jiří Petera, Igor Sirák, Milan Vošmik | obor: Onkologie, radioterapie | publikováno: 2.4.2011 | poslední úpravy: 2.4.2011 | Creative Commons License

Komplexní léčba maligních lymfomů a myelomu

Komplexní léčba maligních lymfomů a myelomu

Podklady k přípravě studentů LFHK ke zkoušce z onkologie a radioterapie

 
autor: Jiří Petera, Igor Sirák, Milan Vošmik | obor: Onkologie, radioterapie | publikováno: 14.3.2011 | poslední úpravy: 14.3.2011 | Creative Commons License

Epidemiologie, etiologie a prevence zhoubných nádorů

Epidemiologie, etiologie a prevence zhoubných nádorů

Podklady k přípravě studentů LFHK ke zkoušce z onkologie a radioterapie.

 
autor: Jiří Petera, Milan Vošmik, Igor Sirák | obor: Onkologie, radioterapie | publikováno: 9.3.2011 | poslední úpravy: 25.3.2011 | Creative Commons License

Komplexní léčba zhoubných nádorů kostí a pojivových tkání

Komplexní léčba zhoubných nádorů kostí a pojivových tkání

Podklady k přípravě studentů FNHK ke zkoušce z onkologie a radioterapie.

 
autor: Jiří Petera, Igor Sirák, Milan Vošmik | obor: Onkologie, radioterapie | publikováno: 11.2.2011 | poslední úpravy: 11.2.2011 | Creative Commons License

Komplexní léčba gynekologických zhoubných nádorů

Komplexní léčba gynekologických zhoubných nádorů

Podklady k přípravě studentů FNHK ke zkoušce z onkologie a radioterapie.

 
autor: Jiří Petera, Igor Sirák, Milan Vošmik | obor: Onkologie, radioterapie | publikováno: 11.2.2011 | poslední úpravy: 11.2.2011 | Creative Commons License

Biologie a etiologie nádorů

Biologie a etiologie nádorů

Podklady pro přípravu studentů FNHK ke zkoušce z onkologie a radioterapie.

 
autor: Jiří Petera, Milan Vošmik, Igor Sirák | obor: Onkologie, radioterapie | publikováno: 11.2.2011 | poslední úpravy: 11.2.2011 | Creative Commons License

Komplexní léčba zhoubných nádorů dětského věku

Komplexní léčba zhoubných nádorů dětského věku

Podklady k přípravě studentů FNHK ke zkoušce z onkologie a radioterapie.

 
autor: Jiří Petera | obor: Onkologie, radioterapie | publikováno: 13.1.2011 | poslední úpravy: 13.1.2011 | Creative Commons License

Komplexní léčba zhoubných nádorů CNS

Komplexní léčba zhoubných nádorů CNS

Podklady k přípravě studentů LFHK ke zkoušce z onkologie a raioterapie.

 
autor: Jiří Petera | obor: Onkologie, radioterapie | publikováno: 13.1.2011 | poslední úpravy: 13.1.2011 | Creative Commons License

Komplexní léčba zhoubných nádorů kůže

Komplexní léčba zhoubných nádorů kůže

Podklady k přípravě studentů LFHK ke zkoušce z onkologie a radioterapie.

 
autor: Jiří Petera | obor: Onkologie, radioterapie | publikováno: 13.1.2011 | poslední úpravy: 13.1.2011 | Creative Commons License

Světelná mikroskopie - příprava na praktická cvičení

Světelná mikroskopie - příprava na praktická cvičení

 Mikroskopie je pravděpodobně nejstarší zobrazovací metodou. V dnešní době je dále zdokonalována a stále patří mezi nejdůležitější zobrazovací metody v medicíně.

Zde prezentovaný elektronický kurz v systému Moodle slouží jako příprava k praktickým cvičením z lékařské biofyziky. Náplní kurzu je seznámit studenta se světelnou mikroskopií tak, aby byl následně schopen vyzkoušet a "ošahat" si získané poznatky i v průběhu praktických cvičení.

 

 
autor: Jiří Záhora, Tomáš Nosek, Josef Hanuš, Aleš Bezrouk | obor: Biofyzika | publikováno: 10.1.2011 | poslední úpravy: 10.1.2011 | Creative Commons License

Elektrická aktivita srdce, EKG, krevní tlak - příprava na praktická cvičení

Elektrická aktivita srdce, EKG, krevní tlak - příprava na praktická cvičení

Vyšetření elektrické aktivity srdce a krevního tlaku patří k základním a důležitým interním vyšetřením, která správně provedená mohou být klíčová při stanovení včasné diagnózy nejen invalidizujících a obávaných chorob jako je infarkt myokardu, ale i dalších onemocnění jako jsou např. arytmie, jejichž dlouhodobá prognóza je neméně závažná. Díky novým léčebným intervenčním postupům je při včasné diagnóze dnes možnost následky těchto závažných onemocnění minimalizovat.

Zde prezentovaný e-learningový kurz v systému Moodle si klade za cíl seznámit studenta s nejen s teoretickými základy vyšetřování EKG a krevního tlaku, ale připravit ho i na vlastní praktickou část měření při praktiku.

 
autor: Tomáš Nosek, Aleš Bezrouk, Josef Hanuš, Jiří Záhora | obor: Biofyzika | publikováno: 1.11.2010 | poslední úpravy: 1.11.2010 | Creative Commons License

Ultrazvuk - příprava na praktická cvičení

Ultrazvuk - příprava na praktická cvičení

Ultrazvuk je jedna z mála vyšetřovacích metod, která je neinvazivní a v dnešní době může přinést obrovské množství cenných informací. Její použití není omezeno prakticky ničím na rozdíl od jiných zobrazovacích metod (CT, MRI).

Zde prezentovaný elektronický kurz v systému Moodle slouží jako příprava k praktickým cvičením z lékařské biofyziky. Náplní kurzu je seznámit studenta s použitím ultravuku jako vyšetřovací metody v klinické praxi  a objasnit teoretický základ této vyšetřovací metody.

 
autor: Aleš Bezrouk, Tomáš Nosek, Jiří Záhora, Josef Hanuš | obor: Biofyzika | publikováno: 1.11.2010 | poslední úpravy: 1.11.2010 | Creative Commons License

Výpočetní tomografie - příprava na praktická cvičení

Výpočetní tomografie - příprava na praktická cvičení

Výpočetní tomografie je jedna ze základních a nejužívanějších zobrazovacích metod používaných v klinické medicíně. Díky nárůstu výkonu výpočetní techniky se její možnosti stále zvětšují. Vzrůstá rychlost pořizování snímků za jednotku času a zvětšují se možnostmi propojení s jinými vyšetřovacími metodami.

Zde prezentovaný elektronický kurz v systému Moodle slouží jako příprava k praktickým cvičením z lékařské biofyziky. Náplní kurzu je seznámit studenta s principem funkce a možnostmi výpočetní tomografie. Zároveň je zařazen návod návod na vyzkoušení principu na modelu v rámci praktika.

 
autor: Tomáš Nosek, Aleš Bezrouk, Josef Hanuš, Jiří Záhora | obor: Biofyzika | publikováno: 1.11.2010 | poslední úpravy: 12.3.2016 | Creative Commons License

Nitinol - příprava na praktická cvičení

Nitinol - příprava na praktická cvičení

Nitinol je slitina niklu a titanu, která se řadí mezi materiály s tvarovou pamětí. Pro své zvláštní vlastnosti jako např. tvarová paměť a superelasticita našel tento materiál uplatnění v četných oborech včetně medicíny.

Zde prezentovaný elektronický kurz  v systému Moodle slouží jako příprava k praktickým cvičením z lékařské biofyziky. Náplní kurzu je seznámit studenta s vlastnostmi nitinolu po stránce teoretické tak, aby byl následně schopen vyzkoušet a "ošahat" si získané poznatky i  v průběhu praktických cvičení.

 
autor: Aleš Bezrouk, Tomáš Nosek, Josef Hanuš, Jiří Záhora | obor: Biofyzika | publikováno: 29.10.2010 | poslední úpravy: 10.1.2011 | Creative Commons License

Nitinol v medicíně

Použití materiálu s tvarovou pamětí v medicíně

 
autor: Josef Hanuš, Jiří Záhora, Aleš Bezrouk | obor: Biofyzika | publikováno: 15.12.2008 | poslední úpravy: 14.10.2010 | Creative Commons License

Mefanet LFHK - pravidla publikace

Mefanet LFHK - pravidla publikace

Článek obsahuje materiál vypracovaný redakční radou edukačního publikačního portálu MEFANET LFUK HK, který má sloužit autorům jako návod k publikování elektronických děl na portálu.

 
autor: Tomáš Nosek, a kol. | publikováno: 14.10.2010 | poslední úpravy: 18.10.2010 | Creative Commons License

Histopatologie kožních chorob

Histopatologie kožních chorob

Tato prezentace obsahuje fotografie histologických preparátů kůže postižené těmito chorobami:

lichen ruber planus, psoriasis vulgaris, psoriasis pustulosa, dermatitis herpetiformis Duhring, pemphigoid, pemphigus vulgaris, pemphigus foliaceus, morbus Darieri, lupus erythematodes chronicus, lupus erythematodes subacutus, sklerodermie, granuloma anulare, necrobiosis lipoidica, verruca vulgaris, molluscum contagiosum, vasculitis

 
autor: Marie Šimková | obor: Dermatologie, Histologie, embryologie, Patologie a soudní lékařství | publikováno: 28.4.2009 | poslední úpravy: 28.4.2009 | Creative Commons License

Biologické účinky ionizujícího záření

Biologické účinky ionizujícího záření

 Přednáška z lékařské biofyziky popisující biologické účinky ionizujícího záření.

 
autor: Tomáš Nosek | obor: Biofyzika | publikováno: 27.5.2009 | poslední úpravy: 7.4.2011 | Creative Commons License

Zobrazovací metody srdce a hrudníku

Zobrazovací metody srdce a hrudníku

Přednáška pojednává o zobrazovacích metodách využívaných pro vyšetření hrudníku s důrazem na prostý RTG snímek. Dalšími vysvětlovanými metodami jsou CT, UZ a různé typy angiografie. 

 
autor: Pavel Eliáš | obor: Kardiologie, angiologie, Pneumologie, Radiologie a zobrazovací metody | publikováno: 8.6.2009 | poslední úpravy: 29.6.2009 | Creative Commons License

Současná radiologie

Současná radiologie

Úvodní přednáška předmětu Radiodiagnostika a nukleární medicína krátce promlouvá o minulosti, trendech, ale zejména o současnosti radiologie. Uvádí klasifikaci RTG, UZ, CT a MR zobrazení; dále nejčastěji používané kontrastní látky.  

 
autor: Pavel Eliáš | obor: Radiologie a zobrazovací metody | publikováno: 8.6.2009 | poslední úpravy: 29.6.2009 | Creative Commons License

Moderní zobrazovací metody

Moderní zobrazovací metody

Jak již název napovídá, pojednává přednáška o moderních zobrazovacích metodách - ultrazvuku, CT, magnetické rezonanci. U každé metody je vysvětlen princip, následuje rozsáhlá galerie snímků. 

 
autor: Pavel Eliáš, Jan Žižka | obor: Biofyzika, Radiologie a zobrazovací metody | publikováno: 8.6.2009 | poslední úpravy: 29.6.2009 | Creative Commons License

Echokardiografie, zátěžové testy

Echokardiografie, zátěžové testy

Přednáška pojednává o zobrazování srdce pomocí transtorakálního a transesofageálního ultrazvuku. Najdete zde vysvětlení, schémata i fotografie vyšetření běžného UZ, UZ s kontrastem, Dopplerovské zobrazení. 

 
autor: Karel Barták, Rudolf Praus | obor: Kardiologie, angiologie, Radiologie a zobrazovací metody, Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | publikováno: 1.10.2009 | poslední úpravy: 8.10.2009 | Creative Commons License